28 Oktob Jounen Entènasionnal Pou Gloriyé Lanng Kréyol

Tout Oliwon Latè 
Pogram spésial asou Radio Apal Tout lajounen jédi www.radioapal.com

Nouvoté

1)Jou Sélim Libéré Solèy:
an kont + 2 vidéo
Matjè-a :Elmire Ribier Profésè Lékol (alé gadé an bwet zouti-a)

 2) Annou konparé gramè fransé épi kréyol
     CM1 - CM2 - 6ème (alé gadé kouvèti-a)                          Zot ké touvé'y  CANOPE
  3)          Janlwi Lowenski mété déwò :
        "Tousel an fènwè-a"   2 teks : an rési épi an kont 
                              
                            kriyé Janlwi : 0696 28 23 14


  4) Sendikalis mérité sa (Joseph Galonde)

     BA TOUT PROFÉSÈ LÉKOL KI                     BIZWEN AN BALAN

                                             
Sitiyasion Matinik pa bel pies toubannman épi zafè kovid-la !

 Sanblaj Pou Fè Kréyol Lékol ka vréyé an bel fos ba tou sa ki ped an fanmiy ouben an bon moun -  yo, tjenbé pa moli !
 Bagay-la red mé sé an réalité,  fok katjilé pou sav kouman rimété péyi-a an mouvman san rann  sitiyasion-an pli grav, kivédi ni anlo, anlo  pokosion pou pran.
Yo ritjilé larantré, lékol Matinik pou ripran pa koté trèz septanm, kivédi  pwofésè, paran ek zélev ni titak plis tan pou filé zépon -yo.

Sanblaj lé vréyé an mésaj fò ba sé  742 pwofésè abilité pou fè lang ek kilti kréyol Matinik, mésaj-la bon tou ba lézot pwofésè ki dakò pou ba sé manmay lékol la an fos pou yo pé sa vansé pli bien adan kò- yo épi lespri -yo .
Nou ka di, fok  kanmarad pwofésè rigadé tanzantan teks ladministrasion matjé pou sav ki larel pou pran, si nou lé aprann tianmay li ek matjé lang-lan ek konnet pli bien kilti’y, fok nou menm pwofésè nou alèz, nou trantjil, fok pa ayen terbolizé  nou, é yonn- dé bagay ki ni potalans- li  sé dives bokantaj ou blijé ni épi dé moun, kontel :
Direktè, direktris lékol- la,  délè ni adan ki pa dakò épi zafè fè kréyol lékol.
Paran zélev, sé adan bokantaj-tala pou ni bon zouti pou rivé  défann pwojé ‘w.
Lézot pwofésè ki za ni labitid fè kréyol .
Lé konséyé pédagojik épi lé animatè sektè.
Sanblaj ni an sit : « Sanblaj-kreyollekol » ki a dispozision pwofésè lékol , sé an koté éti ou pé touvé doukré pou endé’w,  sé an koté pou bokanté, sé lokazion pou matjé teks, pou prézanté fich pédagojik.

Ni posibilité bokantaj tou ant pwofésè pou dévlopé anseyman lang épi kilti Matinik lékol.
Sit-tala ouvè bat ou sa ki lé fè lang ek kilti Matinik vansé lékol épi toupatou an péyi-a, kidonk sit-la sé an bret zouti pédagojik, sé zot ki pou pòté bon nannan ba’y pou’y viv komifo.
Dabitid tou sa pou fet lafen lanné-a pa koté mwa jen pou mété’w an konfians pou larantré an mwa septanm.

Pli bon bagay sé lè pwofésè pé travay ansanm é pli mové bagay sé lè an pwofésè ka travay yonn, i ka izolé kò’y é an menm tan i ka fèmen kréyol-la adan an lajol.
  Sa Sanblaj lé ?

Plis pwofésè pran konsians nésésité fè lang épi kilti Matinik dan lentéré divini sé tianmay-la, sa sé an réalité ! ( sa red lè an tianmay ka di : « j’ai envie de faire créole mais mon professeur ou … ne veut pas ».
Adan tout lékol Matinik (privé ouben piblik) ni pwofésè ka òganizé kò-yo pou travay ansanm asou manniè travay asou lang-lan pou nou pa tonbé adan an djendjen fòklorik ouben doudouris lè ni an lafet adan sé lékol -la.
Sanblé 2 fwa adan lanné-a tout pwofésè pou bokanté asou :
 Sa  ki fet ? Sa ki ni a fè ? Ki manniè fè ? Ki zouti nou bizwen ? Asou ki pwoblem nou ka bité ? Ki fòmasion nou bizwen .......... ?
 Sanblaj pa ka ranplasé ladministrasion, chak moun ka fè ta’y, larel Sanblaj sé ba pwofésè an balan pou yo vréyé lang épi kilti Matinik pli douvan.
 Nou ni manmay ki ni labitid travay asou lang-la, nou  ni konséyé pédagojik épi animatè ka travay épi nou, zot pé kontakté yo.      

  Zafè : je n’ai pas le temps, je préfère faire anglais, les parents ne sont pas d’accord, je n’ai pas de documents, les autres matières ont priorité......
Manmay ! Sa pa vré ! Fini épi sa !
Nou pwofésè, sé an lanmen- nou tout bagay-la yé, nou sav sé pa rektè-a ké goumen ba lang-lan, annou maré ren- nou solid pou ansanm -ansanm nou vréyé lang épi kilti Matinik pli douvan pou plita tout ti Matinitjé sav ki moun yo yé.                                                       AN BON LARANTRÉ ! ÉPI ANLO POKOSION
                                                       FOS ÉPI KOURAY !

    
Dé mo kat pawol asou lang matinitjé ba lé kandida la CTM

(alé gadé)


Mwa Mé Mwa Mémwè


1é Mé ka Rivé: koté dat-tala soti?
ANNOU SONJÉ

(Alé Gadé)

8 Mé 1902 Lamontann Pelé té ka pété (Alé Gadé)

ANNOU SONJÉ

 22 MÉ (Alé Gadé)

Gran kozé alantou sé lanng-lan Matinik ek péyi ki lianné anba manman lwa Lafwans 2021 : 29 - 30 Avril 

Ou ké pé suiv sé latilié-a an direk asou sit DAC Martinique.


TAN KARENM

Tan larékolt : lizin ka tounen
                         Tan karenm                                

  Tan karenm sé tan séchrès !
    
    Sé tan lachas krab pou pak
   
        Sé tan lapèch kribich pou marinad

                                   
                    Bouk épi chivret
            

                      Koupè ka koupé kann 

Lanné tala Sanblaj lé monté pli wo !
Sanblaj lé mété an lanmen ansénian an liv lison.
Sanblaj ka mandé tout moun ki ni pwodiksion an kréyol pou manmay lékol pran kontak épi'y.

Mèsi pou kontribision zot ! 

 
 Créer un site
Créer un site