Sanmdi 11 jiyé 2020, Miléniòm Mònwouj,
Sanblaj té ka gloyé an matjokè kréyol lékol Matinik,
misié Robert Nazaire. 


Sé misié Sylvère Farraudière, an lansien lenspektè lédikasion nasionnal ki rimet li an diplòm pou tout djoubaké i djoubaké pou fè kréyol vansé nan lékol Matinik.
 
Mwa Mé mwa Mémwa
Ni pliziè dat fok nou sonjé mwa tala
22 Mé Pli bel dat

Lanné tala Sent-Filomenn atè Préchè sé pliziè riprézantan owganizasio épi asosiasion ki dépozé jèb  an mémwa lé esklav ki lévé gaoulé pou té genyen libèté yo.
22 mé avan é apré Matinik Kouté sa: kliké isi-a

1é Mé
Nou pa ka bliyé lit lé travayè pou dwa yo toupatou asou latè.

Pawol douvan


   
   
Nou ka viv an sitiyasion ki red toubannman é pèsonn pa asou koté.
 
Kowonnaviris-la pa ni, ni papa,ni manman. I pa ka tann mach!  Tout bagay blotjé é dépi tjek tan, tout lékol fèmen. Gran-vakans toupré rivé é nou pa sav kisa ké déblotjé akonté 11mé.

Toupandan nou ka pran pokosion, fok nou tout, kisiswa manmay lékol, dépi latit jis lisé, tout met lékol, tout paran zélev, tout sendika épi dot kontinié mété lékol-la douvan-douvan.
 
Chak moun ni wol- li a jwé andidan lédikasion. Menm si jé-a red, fo pa nou moli pas lékol sé siman an sosiété é, sé ansanm-ansanm, yonn a lot, nou pé sové jénès nou. Annou kontinié fè sa nou za ka fè, annou vini ankò pli fò, pli pèfowman !
 
   


Mi Pak Rivé

An teks alantou pak (alé gadé)

kouté Jomimi

Mwa maws
Konwonna viris mété tout moun asou latè an konfinman


Lokazion pou kabéché asou manniè  di:
Konfinnman ?
konfiyman?

Ankazaj ?
Kofraj ?
Si ou ni an lidé ékri nou.


 
 

Alé gadé https://www.llkm.org/
 
Lavi Sanblaj  
"Sanblaj Pou Fè Kréyol Lékol" la pou endé metlékol Matinik épi moun ki ni yich lékol Matinik, travay ansanm pou lang kréyol-la épi kilti kréyol-la pran plas-yo andidan lékol péyi-a. Chak prèmié jou vakans, nou ka sanblé pou fè bilan périod-la ki fini an, épi pou préparé périod-la ki ka rivé a.


Sa ki di, Sa ki fet
An finet wouvè pou swiv sa ki ka pasé alantou Kréyol-la.
Ki divini Kréyol-la ? (Jean Bernabé)


 
Randévou pou palé épi pou matjé kréyol
Wou ki ka fè kréyol andidan lékol-ou, wou ki lé fè kréyol andidan lékol-ou, vini jwenn nou andidan sé "Latilié palé èk matjé kréyol" lé mèkrédi bonmaten épi lé vandrédi oswè. 

Annou ba sé Matjè Kréyol an pal    
(Alé gadé !) 

"Annou sonjé"
Yonndé paj Listwè-nou épi "Radio Apal" (Alé gadé !)


 

 

Si'w lé fè an sòti épi zélèv-ou
Ki koté ou pé mennen yo ? (Alé gadé !)

 Si'w lé montré sé zélev-la an espektak
Ki moun ou pé kriyé ? (I pòkò paré)


   

 
 Créer un site
Créer un site