Koté pou mennen zélev-ou an sòti

 
 
Lékomizé-a, Lavièpilot

Pou fè yo konnèt Listwè sé zanmérendien-an ; pou fè yo konnet listwè lestravay ; pou fè yo konnet Matinik antan lontan, fè yo vizité Lékomizé Lansfidjié-a Lavièpilòt.
Lanmézon Volkan-an, Mònwouj

Yo kay trapé an patjé konnésans asou Lamontay-la épi asou manniè péyi-a rivé ni kanman i ni jòdi.

 
Savann sé Zesklav-la, Twazilé

Mennen yo wè manniè moun Matinik té ka viv antan lontan. An Kaz an mitan bwa, épi jaden tout alantou'y.
 


 
Lizin Lamonni-a, Lavièpilot

Fè yo vizité'y, pou yo konprann ki manniè ou ka pati di kann pou rivé fè ronm. 
 
Jaden Lanmè-a, Sentàn
 
Kisiswa dlo ma, kisiswa dlo lariviè, kisiswa dlo marigo, kisiswa dlo lanmè,... chak dlo-a ka ba lavi. An lavi diféran. Mennen manmay-la wè tout bet épi tout sa ka pousé andidan yo chak-la.


 
Mizé Banann-lan, Sentmari
 
An koté yo kay trapé tout konnésans anlè listwè bannann-lan, épi yo kay pé gouté tout kalté manjé oubien tout bwéson ki fet épi bannann. Mi an lidé travay ou pé mennen : (Alé gadé)


 
Mizé Kann-lan, Twazilé
 
Yo kay pé wè la, manniè Listwè Kann-lan mawoté épi Listwè Lestravay Matinik, manniè an Bitasion té òganizé antan-an...

 
 
Létan Salin-lan, Sentàn
 
Mennen yo ponmnen anlè Létan-an, toupannan yo kay rakonté yo listwè'y, yo kay fè yo konnet bet épi piébwa ki ka viv la.
 Créer un site
Créer un site